📃

Podmínky užití

LearnTube s.r.o. se sídlem Narcisová 2849/6, 106 00 Praha 10, IČ: 04476778 vedené u městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 248214
(dále též jen jako “Prodávající”)

1. Úvodní ustanovení

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží/digitálního obsahu (dále též jen jako „zboží") třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách www.LearnTube.cz (dále též jen jako “e–shop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami (dále též jen jako „OP“) a, je-li Kupujícím spotřebitel, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Obchodní podmínky

OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží e–shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy.

Případná odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními OP.

Zřízením uživatelského účtu ve smyslu bodu 3.1. těchto OP a dále vždy podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje jeho zřizovatel, resp. Kupující souhlas s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Prodávajícím Kupujícímu oznámena. Taková změna OP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých.

Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Kupujícího (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), přičemž Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec.

3. Objednávka zboží a kupní smlouva

3.1. Objednávku zboží je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky, pouze s využitím svého individuálního uživatelského účtu, zřízeného v rámci e–shopu (dále též jen jako “Účet”) a po seznámení se s těmito OP.

Účet je bez výslovného souhlasu Prodávajícího, ať už zdarma či za úplatu, nepřenosný. Právo užívat jeho prostřednictvím služeb portálu je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři).

Kupující se zavazuje udržovat přihlašovací údaje, hesla a přístupové údaje (dále hromadně jen „přístupové údaje“) v tajnosti a neprodleně Prodávajícího informovat, pokud se dozví nebo se jen domnívá, že jsou známy nepovolaným třetím osobám. V takovém případě se zavazuje své přístupové údaje změnit, nebo o to požádat Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo v případě porušení tohoto bodu účet zablokovat.

Pokud třetí osoba použije Účet Kupujícího, protože se k jeho přístupovým údajům dostala jeho pochybením nebo záměrem, Prodávající bude postupovat, jako by se jednalo o vědomé jednání.

Má-li Prodávající podezření, že se přístupové údaje dostaly do rukou třetí osobě, může, ale nemusí1 přístupové údaje bez předchozího oznámení změnit nebo účet zablokovat. O takovém jednání bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat a na jeho žádost v přiměřené době může poslat nové přístupové údaje. Další nároky Kupujícího jsou v důsledku přechodného zablokování účtu nebo změny přístupových údajů vyloučeny.

3.2. Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná po dobu 10–ti dnů. Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Objednávku Kupující odešle (závazně zadá) vůči Prodávajícímu příkazem “Dokončit objednávku” v rámci e–shopu.

3.3. Objednávka je návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena, pokud Prodávající objednávku v době její závaznosti akceptuje. Akceptaci provede Prodávající elektronicky, odesláním e–mailové zprávy obsahující výslovnou informaci o přijetí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy na e–mailovou adresu Kupujícího, definovanou v rámci Účtu. Kupující je oprávněn i závaznou objednávku jednostranně zrušit kdykoliv před přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.

Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.

3.4. Nepřijme–li Prodávající objednávku ve lhůtě její závaznosti, nebo před jejím zrušením Kupujícím, kupní smlouva uzavřena není. Prodávající není povinen objednávku přijmout.

3.5. Na základě uzavřené kupní smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží/digitální obsah dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo/licenci ke zboží a Kupující se zejména zavazuje zboží/digitální obsah převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, poštovné a balné.

3.6. Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

4. Kupní cena zboží, poštovné a balné – výše a splatnost

Kupní cena zboží se určí podle ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je u konkrétního zboží uvedena ke dni, kdy Kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná ke dni následujícímu po dni, v němž byl nový ceník uveřejněn v příslušné sekci e – shopu.

Kupní cena zboží je vždy splatná nejpozději při převzetí zboží Kupujícím, a to podle volby Kupujícího učiněné při zadání objednávky zboží buď:

v hotovosti při převzetí zboží, nebo
bezhotovostním převodem před dodáním zboží, nejpozději však do 5–ti dnů po přijetí objednávky Kupujcího Prodávajícím.
Výše poštovného a balného (ceny placené Kupujícím za dopravu zboží) je stanovena v kupní smlouvě a je splatná spolu s kupní cenou za stejných podmínek.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží a/nebo poštovného a balného se příslušná kupní smlouva ruší, a to od počátku.

5. Dodání zboží

Není – li v kupní smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě:

 1. do 10 pracovních dnů po úhradě kupní ceny bezhotovostním způsobem, nebo
 2. do 10 pracovních dnů po přijetí objednávky Kupujícího dle bodu 3.2 OP, je – li sjednána splatnost kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží.

Není - li dohodnuto jinak, je místem dodání zboží adresa Kupujícího uvedená v rámci jeho Účtu. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a jeho převzetí Prodávajícímu písemně potvrdit (zpravidla osobě, která provádí doručení zboží).

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem, kdy je mu zboží dopravcem předáno. Předáním zboží je splněna povinnost Prodávajícího odevzdat zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem. Je – li Kupující podnikatelem, splní Prodávající povinnost odevzdat mu zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, umožní – li mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; stejným okamžikem přechází na takového Kupujícího též vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží.

Dodání zboží zajišťuje Prodávající prostřednictvím dopravce - České pošty s.p. nebo formou zpřístupnění digitálního obsahu. Poštovní zásilka se zbožím obsahuje dodací list zboží a návod na používání zboží v českém jazyce. Daňový doklad (fakturu) zašle Prodávající Kupujícímu v elektronické formě na e–mailovou adresu Kupujícího definovanou Účtem, není–li v objednávce uvedeno jinak, a to současně s expedicí zboží (je–li kupní cena hrazena bezhotovostně), nebo v den přijetí kupní ceny (je–li kupní cena hrazena v hotovosti při při převzetí zboží).

Je–li sjednána splatnost kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží, pak v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží se příslušná kupní smlouva ruší, a to od počátku.

6. Množství a jakost zboží, práva z vad zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má zboží vlastnosti, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že bylo vadné již při převzetí; Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, která se u zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí zboží; to neplatí v případě dle § 2158 OZ.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku. Je–li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 o.z.).

Pokud zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

Práva z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně, nebo e–mailem na adresu info@learntube.cz. Reklamaci Prodávající vyřídí, nebude – li s Kupujícím dohodnuto jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamované zboží Kupující odesílá na adresu sídla Prodávajícího, kde se též zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží.

Po obdržení reklamovaného zboží Prodávající Kupujícímu obratem e-mailem zašle potvrzení o reklamaci - Reklamační protokol.

Uzná–li Prodávající reklamaci za oprávněnou, a není-li možná výměna zboží za bezvadné či odstranění vady, Prodávající peníze za zboží, včetně částky za poštovné a balné, poukáže na účet Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 OZ).

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, dalších podkladů). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

7. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který je spotřebitelem

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo–li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit může Kupující buď písemně, dopisem adresovaným na adresu sídla Prodávajícího, nebo elektronicky, e–mailovou zprávou odeslanou na adresu info@learntube.cz. V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a bankovní spojení pro účely vrácení zaplacené kupní ceny Kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, se kterým je Kupující seznámen před uzavřením objednávky a zároveň je formulář součástí uživatelského Účtu Kupujícího.

Odstoupí–li Kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit Prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž je povinen zboží doručit Prodávajícímu na adresu sídla Prodávajícího. Vrácené zboží nesmí být použité, ani jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo Prodávajícím dodáno (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.

Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v souladu s § 1820 písm. g) OZ.

V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (vyjma částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal; Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 1) OZ.

Vrátí – li Kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, byť i vzniklém běžným používáním, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží může být považováno i poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující, jako spotřebitel, nemůže podle § 1837 OZ odstoupit od smlouvy

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

8. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

Kupující, který není spotřebitelem, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným dle příslušných ustanovení OZ.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Jakékoliv údaje o Kupujícím, včetně osobních, jakož i o všech osobách, které jednají ve vztahu k Prodávajícímu jménem Kupujícího, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Osobní údaje Prodávající uchovává a shromažďuje pouze za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání zboží dle kupní smlouvy, provedení reklamace a úkonů souvisejících, jakož i pro archivní účely Prodávajícího o provedených nákupech, pro účely poskytování případných slev, zasílaní obchodních sdělení a jiných výhod pro zákazníky.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich kontrolu a opravu včetně dalších zákonných práv ve vztahu k těmto údajům. Změny osobních údajů, včetně jejich odstranění, lze provést prostřednitvím Účtu.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající osobní údaje Kupujícího nepředává žádné další osobě.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány po dobu nejméně 5–ti let, nejdéle však po dobu stanovenou právním přepisem, a to pouze v elektronické formě a jsou přístupné pouze Prodávajícímu a Kupujícímu v rámci jeho Účtu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou zřejmé z těchto OP, kde jsou srozumitelně popsány.

Kupující bere na vědomí svá oprávnění dle z.č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Prodávajícího písemně odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, jakož i další práva vymezená uvedeným právním předpisem.

Zřízením Účtu vyslovuje Kupující též souhlas:

 1. se shora uvedeným zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího a
 2. se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího
 3. s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač; je – li možné nákup v e – shopu uskutečnit a povinnosti Prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy splnit bez uložení cookie na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, a to i elektronicky.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (informace pro spotřebitele)

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, který vznikl na základě a/nebo v souvislosti se smlouvou uzavřenou na základě těchto OP. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi e – shopem a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u e – shopu poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

11. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím při nákupu v e–shopu se řídí Českým právem a temito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.11.2015


Reklamační řád společnosti LearnTube s.r.o.

platný od 1.1.2016
pro prodej zboží
LearnTube s.r.o., Narcisová 2849/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek 2 - Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání, nebo elektronickou formou v případě elektronického obsahu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek 3 - Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4 - Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Článek 5 - Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Článek 6 - Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Článek 7 - Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Článek 8 - Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2016.